اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز نشانه سوئ مدیریت حمید حاجی زاد منصور اعتصاب کارگران ایران خودرو بخاطر مدیریت ضعیف حمید حاجی زاد منصور است.خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز از دو روز پیش در سایت های معتبر خبری منتشر گردید و موجب نگرانی گردید. بنابر اخبار منتشر شده کارگران به علت پرداخت نشدن حقوق عقب …

اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز ادامه »