اشتراک گذاری

1400/03/08

#AXS/BTC

Buy: 0.00015880 –

Targets: 0.00015885 – 0.00016305 – 0.00017225

Stop Loss: 0.00014889

Type: SPOT

1400/03/04:

#SUPER/USDT

⏰خرید: 0.5 – 1.

🌟اهداف 2 – 3 – 4

❌حد ضرر: 0.4

ℹنوع سیگنال: SPOT

 

Translate »

+لینک رفرال خود را ثبت کنید.
ثبت لینک

X