از لحاظ تنوع برنامه ها ،همه نوع برنامه ایی مانند:بازیهای کرک شده،برنامه های کاربردی با ارزش کرک شده نسخه pro,برنامه های هک و امنیت ،موجود هست.میتوانید در میان صدها برنامه برنامه خود را جستجو نمایید.