در این ترفند چه شماره ایی نمایش میدهد؟

شماره انتخابی توسط کاربر انتخاب میشود و در برنامه اندرویدی مورد نظر ثبت گشته و آن شماره در گوشی شخص نمایش میدهد.