شماره انتخابی توسط کاربر انتخاب میشود و در برنامه اندرویدی مورد نظر ثبت گشته و آن شماره در گوشی شخص نمایش میدهد.