این همان آموزش مارکت های اندروید نظیر black market و سایر مارکت هاست؟

به هیچ وجه!این آموزش دانلود از بلک مارکت یا هیچ مارکتی نیست.ودر هیچ سایتی بغییر از روباه گرام موجود نمیباشد.و اختصاصی روباه گرام میباشد.