این برنامه های کرک شده ایمن هست؟

بله.تمام برنامه ها ایمن بوده و هر روز دانلود و مورد استفاده قرار میگیرند.و تست های امنیتی را گذرانده اند.