100%این برنامه قابل فهم برای عموم هست.و یک اپلیکیشن ساده میباشد.که میتوان آن را از سایت مورد نظر دانلود کرد.