امکان سوئ استفاده توسط این برنامه هست چرا آن را منتشر کردید؟

امکان سوئ استفاده از هر چیزی وجود دارد؛هدف این نوشتار مقابله با هک اکانتهای فوق هستش،تا کاربر با آشنایی بتواند از حریم و امنیت خود محافظت کند.