امکان سوئ استفاده از هر چیزی وجود دارد؛هدف این نوشتار مقابله با هک اکانتهای فوق هستش،تا کاربر با آشنایی بتواند از حریم و امنیت خود محافظت کند.