زلزله اکنون در تبریز و اردبیل

Screenshot ۲۰۱۹ ۱۱ ۰۸ ۰۲ ۵۷ ۵۸

زلزله 5/8 ریشتری در تبریز /اردبیل

اکنون زلزله بسیار شدید اکنون تبریز احساس شد.

قدرت و مدت این زمین بسیار زیاد بود .و باعث ترس و وحشت گردید.

کانون این زمین لرزه در حوالی هشترود برای آخرین بار سایت زمین شناسی آمریکا اعلام کرد.

زلزله اکنون در تبریز و اردبیل 1
زمینلرزه تبریز

کانون اصلی بدرستی مشخص نشده است.

 

باز کردن چت