پرش به محتوا

جدایی و سکس،صلاق به علت ناتوانی جنسی

sex positions 5

سکس؛جدایی مرد و زن ایرانی

سکس عامل فروپاشی زندگی مرد و زن ایرانی سکسفرای توانایی جسمی در انجام «عمل جنسی» است. در جریان «رابطه جنسی» که نوع رضایت بخش آن موجب ارضای جنسی دو طرف می شود، دیگر نیازهای دو طرف هم ارضا می شوند. نیازهایی چون دوست داشته شدن،… ادامه »سکس؛جدایی مرد و زن ایرانی