تعطیلی ایران خودرو تبریز نتیجه ضعف مدیرعامل

Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۰۵ ۵۵
اشتراک گذاری

ایران خودرو تبریز تعطیل شد.

Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۰۶ ۳۰
Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۰۶ ۳۰

با تعطیلی ایران خودرو تبریز؛ حمید حاجی زاد منصور آخرین میخ را بر تابوت شرکت بزرگ ایران خودرو کوبید.

من از کارگران ایران خودرو تبریز بودم؛ وقتی خبر اعتصاب کارگران ایران خودرو تبریز را شنیدم تعجب نکردم! چون بنده به عنوان کارگر قبلی سوئ مدیریت ایشان را به چشم خود دیده بودم.

و بارها چند پست در سایت روباه گرام هشدار داده بودم.کارگر یعنی قلب تپنده شرکت که با پوست و گوشت خود مشکلات این شرکت را درک میکند.من نیز کارگر این سایت بودم.

از جفاهایی که حمید حاج منصور به کارگران می کرد؛ اطلاع دارم.از اخراج کارگران، از آتش سوزی مهیب این شرکت، از دپو و انبار کردن و احتکار خودروهای سمند،از عقب انداختن حقوق کارگران ایران خودرو تبریز.از حق خورها، از ناجوانمردی ها، از ظلم هایی که این مرد(مدیر عامل فعلی)شرکت خبر دارم.

مدیر عامل ایران خودرو تبریز 8 شغل دارد!!!

جناب آقای حمید حاجی زاد منصور دروغ گفتن تا کی؟ زجر دادن کارگران شرکت تا کی؟ از حقوق های نجومی گرفته شما، از 8 شغله بودن شما خبردارم.با این حال حقوق کارگران را نمیدی.از عرق کارگران و از آه آنها نمیترسی؟

به نقل از سایت ایران خودرو تبریز:

حمید حاجی زاد منصور در ارتباط با مسائل کارکنان گفت: بسیاری از مسائل مربوط به حوزه منابع انسانی حل و فصل شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا آخر سال پرداخت می شود.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده تاکنون، کارکنان معوقات حقوق نداشته و مزایای قانونی مطابق با قانون کار و زودتر از موعد پرداخت شده است.

ایران خودرو سایت تبریز مدیر دلسوز می خواهد.

آقای حمید حاجی زاد منصور بلایی به سر ایران خودرو تبریز آوردی که هیچ کسی این بلا را نتوانسته بود انجام دهد.

تعطیلی شرکت ایران خودرو به دلیل اعتصاب کارگران! دیگر چه دفاعی داری؟

یادتان هست من به شما نامه نوشتم و هشدار دادم که عادل و مرد عمل باشید؟ نامه نوشتم و گفتم از خدا بترسید، عذاب خدا شدید است.گفتم که محکمه الهی شدیتر است؟ خدا بین من به عنوان کارگر این شرکت و شما داوری خواهد کرد.در روزی که هیچ پارتی بازی به کارت نخواهد آمد؟ چوب خدا صدا دارد! و الان صدایش را میشنوی اما هنوز اول کار است.دست از سر این شرکت بردار و استعفا بده و به کارهای دیگرت برس.تعطیلی این شرکت ظلم بزرگی است.

شرکتی که حتی یک توقف چند دقیقه ایی به خود ندیده بود.با لطف جنابعالی تعطیل شده است.

چرا سوژه دست رسانه های بیگانه میدهید.

Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۲۹ ۰۰
Screenshot ۲۰۲۱ ۱۱ ۳۰ ۱۶ ۲۹ ۰۰

چرا با نرسیدن به مشکلات کارگران و سوئ مدیریت و درنهایت تعطیلی شرکت ایران خودرو تبریز سوژه دست رسانه های بیگانه میدی؟نمیدانی آنها را خوشحال کرده ایی و دلسوزان این شرکت را در غم بزرگ.

حداقل بیا و با نوشتن استعفا نامه ات راه را برای دلسوزان و کاربلدان و مدیران بالیاقت باز کن.هرچند این عمل نیز شجاعت میخواهد که شما ندارید….

قصه دراز است…

و سیعلم الدین ظلموا ای ینقلب منقلبون….

Translate »