ربات دوست یابی تلگرام ربات دوست یابی تلگرام ربات چت ناشناس: یکی از مشکلات استفاده تلگرام ،بحث آیدی یابی و دوست یابی در محیط برنامه تلگرام میباشد.تا کنون برنامه هاو ربات های زیادی ساخته شده است که در این زمینه دارای مشکلات...