pdfپست.پرینت کن.زلزله 5/8 ریشتری در تبریز /اردبیل اکنون زلزله بسیار شدید اکنون تبریز احساس شد. قدرت و مدت این زمین بسیار زیاد بود .و باعث ترس و وحشت گردید. کانون این زمین لرزه در حوالی هشترود برای آخرین بار سایت زمین...