برند سازی جزیره کیش

اشتراک گذاری

برند سازی جزیره کیش

برند سازی جزیره کیش:برند سازی جزیره کیش جزیره کیش|دکتر علی آبکار

فرآیند برندسازی متمرکزبر روی ایجاد و افزایش سطح آگاهی برند می باشد و بواسطه برنامه های ترویجی و تبلیغاتی به ثمر مینشیند و طراحی هویت برند بخش اساسی این فرآیند محسوب می شود.

✳توجه:این یک  رپرتاژ آگهی میباشد.

برای مثال جهت برند سازی جزیره کیش ابتدا باید ایجاد آگاهی لازم در خصوص این منطقه گردشگری انجام شود و با داشتن استراتژی لازم برای برنامه های طولانی مدت تبلیغاتی در خصوص جزیره کیش ادامه فرآیند برند سازی میسر می شود .
جزیره ی کیش را میتوان از مکان هایی از ایران در نظر گرفت که گردشگری در آن از محوریت اصلی آن مکان قرار دارد و پتانسیل لازم را جهت جذب گردشگران خارجی و داخلی را دارد .
بررسی برند گردشگری جزیره کیش ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺿﺮوری آن ﺟﻬﺖ ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ مقصد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ . ﻳﻜﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻘﻮله ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮﻧﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ از نظر گردشگران ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺮوزه ارزش وﻳﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻗﻮی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ادراﻛﺎت ﮔﺮدﺷﮕﺮان از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻘﺼﺪ می باشد .
در واﻗﻊ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮﻧﺪ جزیره کیش از درک و ﻣ ﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ارزش وﻳﮋه ی آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻗﻮی ای از ﺑﺮﻧﺪ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.
از نظر گردشگر ارزش برند جزیره کیش به عواملی وابسته است :
1) آگاهی
2) تصویر ذهنی
3) کیفیت ادراک شده
4) وفاداری به برند

آگاهی : آگاهی در واقع قدرت ارایه برند در ذهن مردم است . یعنی مردم به دلایلی که آنان را مشتاق کرده است از آن برند یاد کنند و میزان تجسم آنان از برند را مشخص می کند . به عنوان مثال تجسم مردم از جزیره کیش به چه صورت است ؟ با توجه به چه عواملی برای رفتن به کیش مشتاقانه اقدام می کنند ؟!
تصویر ذهنی : تصویر ذهنی گردشگر در خصوص یک مقصد گردشگری بسیار حایز اهمیت است . به صورت مجموع اعتقادات ،ایده ها و ادراک افراد از مقصد گردشگری است .برای مثال جزیره کیش از نظر محیط فیزیکی ، از لحاظ اقتصادی ، اب و هوا و فرهنگ و تسهیلات در ذهن گردشگر به چه صورت است .
کیفیت ادراک شده : ﻛﻴﻔﻴﺖ ادراک ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان” ادراک فرد از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺮﺗﺮی ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺰﻳﻨﻪ های دﻳﮕﺮ ” ﺗﻌﺮﻳﻒ می شود .در واقع با تجربه ای که فرد از برند مربوطه به دست آورده ، نسبت به برتری و امتیاز آن نسبت به سایرین آگاهی دارد .
وفاداری :وفاداری جنبه کلیدی در برندسازی است . زیرا با وفاداری افراد ارزش و اعتبار یک برند فراهم می گردد .
همچنین در این خصوص به معرفی یکی از برترین متخصصین علم برندسازی یعنی دکتر علی آبکار به عنوان یکی از بزرگترین مشاوران حوزه برندسازی و مارکتینگ و تنها مشاور برندینگ جزیره زیبای کیش میپردازیم.

دکتر علی آبکار

دکتر آبکارو برندسازی جزیره کیش:

با توجه به تحصلات تخصصی و دارا بودن Ph.D در رشته برندسازی بهترین گزینه جهت همیاری برای توسعه کسب و کارهای محلی در جزیره کیش می باشند.

تبلیغات و رپرتاژ آگهی در روباه گرام

0 دیدگاه دربارهٔ «برند سازی جزیره کیش;

دیدگاهتان را بنویسید

Translate »
باز کردن چت
1
نیاز به کمک دارید؟
سلام 🙋‍♂️
چگونه میتوانم کمکتان کنم؟